„Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego” – napisał papież w dorocznym orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/

vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20071203_xlv-vocations_pl.html

Tematem tegorocznej uroczystości jest „Powołanie w służbie Kościoła misyjnego”. W swoim liście Benedykt XVI przypomina o uniwersalności powołania misyjnego i apostolskiego wszystkich chrześcijan. Papież zaznaczył jednak, że szczególne posłani do głoszenia Słowa Bożego są kapłani i osoby zakonne.

Powołanie przez Boga jest zawsze połączone w z posłaniem do ewangelizacji. Słowo „apostoł”, znaczy właśnie „posłany”, przypomniał biskup Rzymu.

„Tym co «popycha» Apostołów jest nieustannie «miłość Chrystusa»” – kontynuuje Ojciec Święty. „Tę miłość należy głosić braciom czynami i słowami, całym życiem” – dodaje. Benedykt XVI przypomniał encyklikę swojego poprzednika Jana Pawła II „Redemptoris Missio”, w której papież, mówił o radykalnym poświęceniu misyjnym, do którego Kościół zaprasza powołanych.

Papież przypomina w liście, że kapłani posłani są szczególnie do „zaangażowania w służbę na rzecz małych, chorych, cierpiących, biednych oraz wszystkich tych, którzy przeżywają trudne momenty w różnych regionach świata, a także tych, którzy dotąd jeszcze nie spotkali naprawdę Jezusa Chrystusa”. Benedykt XVI mówił również o wadze życia i miłości osób konsekrowanych, zarówno z zakonów kontemplacyjnych, jak też ze zgromadzeń czynnych – oni „niosą wszystkim świadectwo miłości i Bożego miłosierdzia”.

„Konieczne jest żywe podtrzymywanie wśród wierzących aktywnego poczucia odpowiedzialności za misje oraz solidarnej więzi z narodami świata. Dar wiary wzywa wszystkich chrześcijan do współpracy w dziele ewangelizacji” – podkreślił Benedykt XVI, zachęcając jednocześnie wszystkie wspólnoty Kościoła do szczególnej modlitwy o powołania.

„Pragnę dodać otuchy tym wszystkim, którzy z wiarą i poświęceniem angażują się w pracę na rzecz powołań” – dodał na zakończenie Ojciec Święty.

Dziękujemy 🙂