Zakonnicy pełnią różnorodną posługę duszpasterską w parafiach i sanktuariach, prowadzą katechezę i edukację w szkołach wszystkich szczebli oraz dzieła pomocy potrzebującym, a wielu z nich cierpi dając świadectwo Ewangelii.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że dla życia konsekrowanego istotne jest szukanie Boga. Zakonnicy mają Go szukać w swoich współbraciach, z którymi łączy ich wspólna misja, i we wszystkich ludziach, do których zostali posłani, a szczególnie w ubogich. Winni Go szukać w Kościele, gdzie jest obecny zwłaszcza w Eucharystii i innych sakramentach oraz w swoim Słowie. Ojciec Święty wskazał ponadto na związek życia konsekrowanego z misją ewangelizacyjną Kościoła i na znaczenie braterstwa.

„Życie braterskie to jeden z aspektów, których najbardziej szukają młodzi ludzie, gdy zbliżają się do waszego życia

– powiedział Papież. – Jest ono ważnym elementem profetycznym, jaki wnosicie w społeczeństwo silnie indywidualistyczne. Znam wysiłki, jakie podejmujecie na tym polu, jak też trudności wiążące się z życiem wspólnotowym.

Trzeba poważnego, stałego rozeznania, by słuchać tego, co Duch mówi do wspólnoty; by rozpoznać, co pochodzi od Boga, a co jest Mu przeciwne. Bez rozeznania, połączonego z modlitwą i refleksją, życiu konsekrowanemu grozi dostosowanie się do kryteriów tego świata: indywidualizmu, konsumpcjonizmu, materializmu. Kryteria te osłabiają braterstwo i sprawiają, że samo życie konsekrowane traci urok i entuzjazm. Bądźcie mistrzami rozeznania, aby wasi współbracia i współsiostry nabrali tego stylu życia, a wasze wspólnoty były wymownym znakiem dla dzisiejszego świata” – mówił Benedykt XVI.