W sobotnie przedpołudnie (25 X) odbyło się szóste sprawozdawczo-wyborcze spotkanie Zarządu SI Salosu we Wrocławiu. Do Domu Inspektorialnego przyjechało 12 przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Obradom przewodniczył ks. Mirosław Łobodziński SDB, pełniący dotychczas funkcję prezesa Stowarzyszenia Inspektorialnego.

Przywitanie działaczy przez Księdza Inspektora

Po przywitaniu przez Księdza Inspektora Alfreda Leję SDB oraz wstępnych czynnościach proceduralnych prezes przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej w mijającej kadencji, a komisja rewizyjna własne sprawozdanie zakończone wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi SI SALOS, po czym nastąpiła krótka dyskusja nad zaprezentowanymi sprawozdaniami.
Kolejna część spotkania obejmowała wybór prezesa i członków Zarządu oraz wybór przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej.
Ostatni punkt programu dotyczył spraw bieżących, wśród których pojawiły się m.in. pewne trudności w lokalnych stowarzyszeniach oraz omówiono zbliżające się imprezy sportowo-formacyjne.
Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem.


Lokalna Fotka – SALOS ANGELS podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Rzeszowie (2014)

salos angels